Salah satu hasil dari keputusan pertemuan PPKI adalah dibentuknya suatu komite nasional yang berfungsi untuk?

Salah satu hasil dari keputusan pertemuan PPKI adalah dibentuknya suatu komite nasional yang berfungsi untuk?

  1. membuang Undang-Undang Dasar
  2. membantu presiden sebeum terbentuknya MPR
  3. mengawasi dan memantau kerja dari presiden dan wakil presiden
  4. membuat dan mengawasi penggunaan Anggaran Dasar Negara
  5. mengubah dan mengangkat presiden

Jawaban yang benar adalah: B. membantu presiden sebeum terbentuknya MPR.

Dilansir dari Ensiklopedia, salah satu hasil dari keputusan pertemuan ppki adalah dibentuknya suatu komite nasional yang berfungsi untuk membantu presiden sebeum terbentuknya MPR.

Baca juga: Pék baca sempalan carpon di handap! Tukang Kembang karya Gagah Nugraha Aulia Saréréa. Soimah-imah. Pa Gumbira, Apana Inggit. Bu Gumbira, indungna. nyaah pisan ka si Aki. Atuda Unggal si Aki mulang ka lemburna, balikna deui téh kudu baé aya oléh-oléh husus keur Inggit. Nu dimaksud si Aki ku saréréa téh, tukang kembang langganan bu Gumbira jeung Inggit. Tina sering belanja kembang ti Si Aki, laun laun jadi asa jeung baraya. Mana komo sanggeus Si Aki tukang kembang siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun asa ka incu sorangan. Atuh beuki asa jeung baraya baé. Urang Panjalu si Aki téh. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Ti keur ngora kénéh geus babari ka Bandung. Asalna tukang minyak tanah. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Ka béh dieu ganti ngajualan kembang. Sabulan atawa dua bulan sekali, sok mulang ka lemburna. Ku sabab geus teu asa jiga téa, ku Bu Gumbira sering dibahanan oléh-oléh bawaeun ka lemburna. Aya gula, kopi, sirup, kuéh kaléng, sakapeung pakéan urut batur keur babasah. Anu tara téh ngongkosan, lantaran keukeuh tara ditarima. Teu sangka nya, si Aki tukang nyunyu ruang roda kembang téh, putra-putrana maraju. Diantarana waé anu natamu ka pa Gumbira. Kagungan pabrik beusi sagala cenah anjeun téh. Dumasar kana sempalan carpon di luhur, mana anu kaasup kana ajén moral anu bisa dipaké tur dipatalikeun jeung kahirupan sapopoé di masyarakat?

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. membuang Undang-Undang Dasar adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. membantu presiden sebeum terbentuknya MPR adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Baca juga: Apabila ada mad tab’i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka hukum bacaannya disebut?

Menurut saya jawaban C. mengawasi dan memantau kerja dari presiden dan wakil presiden adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. membuat dan mengawasi penggunaan Anggaran Dasar Negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. mengubah dan mengangkat presiden adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Baca juga: Perilaku yang sesuai dengan sila keempat dalam menentukan tempat wisata adalah?

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. membantu presiden sebeum terbentuknya MPR.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Tinggalkan komentar